Meine Ausstellungen

 Januar 1993                                                               Eröffnungsausstellung im Atelier, Koppigen                

 Oktober 1993                                                            Gewölbekeller, UBS AG, Koppigen                                 

 Oktober 1994                                                            Wohnen und Design, Alchenflüh                                    

 November 1994                                                        MOWO, Bern                                                                      

 März 1995                                                                  Café Stäg, Neuenkirch/Luzern                                        

 Mai 1995                                                                    BEA, Bern                                                                            

 Juni 1995 - September 1995                                   Hallwag AG, Bern                                                               

 Oktober 1995                                                            Wohnen & Design, Alchenflüh                                        

 November 1995                                                        MOWO, Bern                                                                      

 Frühjahr 1996                                                           Tea Room Flury, Koppigen                                               

 Mai 1996                                                                    BEA, Bern                                                                            

 November 1996                                                        MOWO, Bern                                                                      

 Mai 1997                                                                    BEA, Bern                                                                            

 Mai 1997 - Oktober 1997                                        Toni AG, Bern                                                                     

 Mai 1997                                                                    Wohnen und Design, Alchenflüh                                    

 August 1997 - November 1997                              Bernafon AG, Bern                                                            

 März 1998                                                                  Privatausstellung Hofstetter, Langenthal                     

 Mai 1998                                                                    BEA, Bern                                                                            

 November 1998                                                        Lilo Kehrwand, Lyss                                                          

 November 1998                                                        MOWO, Bern                                                                      

 Mai 1999                                                                    BEA, Bern                                                                            

 August 1999                                                              Wohnen und Design, Alchenflüh                                    

 September 1999 - Februar 2000                            Ascom Bern                                                                       

 November 1999                                                        Zürich Versicherung, Burgdorf                                       

 Dezember 1999 - März 2000                                  Galerie Bouvrot, Koppigen                                              

 September 2000 - Dezember 2000                       Meister-Consulting-Group, Muri b. Bern                       

 27. Januar 2001                                                         Music-Night   "Denk an mich"                                         

 30.8. bis 29.11.2001                                                 Reflecta AG, Bern                                                            

 Dez. 2001 - Februar 2002                                        Galerie Bouvrot, Koppigen                                              

 Dez. 2002 - Januar 2003                                          Ficon /Tretor - Consulting, Liestal                                   

 Sept. 2003 - Dez. 2003                                             Meister-Consulting-Group, Muri b. Bern                      

 Nov. 2003 - Jan. 2004                                               Galerie Bouvrot, Koppigen                                              

 März - April 2004                                                      Linsalata, Sissach                                                               

 Mai 2004                                                                    Kulinas, Worben                                                                

 Juni 2005                                                                    Notariat Roger Käsermann, Koppigen                           

 Oktober 2006 - Januar 2007                                   Matura Treuhand AG, Bubendorf BL                             

 19. Juni 2009 - 20. Oktober 2009                           Galerie Glass Inspiration, Burgdorf                                

 November 2009 - Januar 2010                               GZF Gesundheitszentrum Fricktal, Laufenburg           

 27. Oktober 2009- 30. März 2010                          Fortbildungszentrum, Oberdorf SO                               

 14. Mai - 30. September 2010                                Wohnen & Design, Alchenflüh                                        

 17. Juni - 26.6.2011                                                   Incontro, Alchenflüh                                                         

 23.09.2011 - 31.12.2011                                          Bechtel Ingenieure, Liestal                                              

 17.11.2011 - 31.01.2012                                          Schubiger Möbel, Zürich                                                  

 04.05.2012 - 31.08.2012                                          artCafé, Sissach                                                                 

 13.11.2015 - 15.11.2015                                          Galerie «Alte Metzg» Sissach                                           

 16.09.2016 - 02.10.2016                                          Frenkenbündten, Liestal                                                  

 16.02.2017 - 01.04.2017                                          Galerie Katapult, Basel